กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ จึงมีบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องหรือมีผลกระทบที่องค์กรสามารถยอมรับได้หากเกิดความเสี่ยง โดยระบุแนวทางในการจัดการและติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและสามารถกำจัดหรือลดปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้จะต้องสอดคล้องกับโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กรเพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กรที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริหารและสนับสนุนองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ความเสี่ยงขององค์กรคือความเสี่ยงด้านนโยบาย กลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงการจัดการความเสี่ยงเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงจะช่วยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กร

ในขณะเดียวกันเมื่อดำเนินการตามแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ในขณะที่กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กรและสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร สำหรับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรจัดทำโดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานเพื่อนำไปใช้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้สำหรับองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Risk management therefore plays a role in supporting the management process so that the organization can operate continuously or have an impact that the organization can accept if the risk occurs. By specifying guidelines for managing and monitoring risk factors related to operations and able to eliminate or reduce various factors that hinder operations Therefore, the risk management guidelines used must be consistent with the structure. Corporate culture in order to use in formulating corporate strategies that will increase executive confidence and support the organization to achieve its goals.

Corporate risk is the policy risk. Strategies or risks that prevent the organization from achieving strategic objectives. The organization’s risk management approach focuses on linking risk management with strategy formulation and business planning. Therefore, risk management helps identify events that may occur and affect the organization.

At the same time, when implementing a business plan and strategic plan, while the risk management process is responsible for monitoring the various risks of the organization and is able to send early warning signals to support management decisions. For the corporate risk management plan, it was prepared by the board of directors, executives, and employees for use in the organization’s strategic plan which has risk management guidelines at an acceptable level for the organization to achieve its objectives.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google