แนวทางการทำธุรกิจ

  • แนวทางการทำธุรกิจ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (คัดลอกมาจากนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของอะมะดะ)

เราสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก การอนุรักษ์ทรัพยากรและการป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจโดยการประสานความสามัคคีระหว่างกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นเพื่อสืบทอดสภาพแวดล้อมที่สวยงามและน่าอยู่สำหรับลูกหลานของเราในอนาคต

  •  การสนันสนุนการสื่อสารกับชุมชน

เราสื่อสารอย่างกว้างขวางกับผู้ถือหุ้นและชุมชนของเราเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจที่สะท้อนความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ในฐานะ “บริษัท ที่ซื่อสัตย์” เรายังเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสมและไม่ล่าช้า

  • ปฏิบัติตามกฏระเบียบ

ด้วยความภาคภูมใจ และการตะหนักในตัวตนของเราในฐานะของกลุ่มบริษัทในเครืออะมะดะ เราได้ปฎิบัติตามหลักกฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กฏและบรรทัดฐานในสังคม รวมถึงกฎข้อบังคับภายในบริษัท ในการดำเนินธุรกิจของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งมาเชื่อมั่นของชุมชน

  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ด้วยความตระหนักว่า “การเจริญเติบโตไปพร้อมกันกับลูกค้าของเรา” นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งเรามั่นใจว่าเราจะคอยรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเราเสมอ และทำการสรรสร้างค่านิยมใหม่ๆ ในการจัดหาสินค้าและการบริการที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

แนวทางการทำธุรกิจ.

Supporting environmental conservation (excerpted from Amada’s Environmental Policy)
We support environmental conservation policies around the world. Conservation of resources and prevention of environmental pollution and business operations by harmonizing between environmental conservation activities and local communities in order to inherit a beautiful and pleasant environment for our children in the future.

Supporting communication with the community
We communicate extensively with our shareholders and communities in order to fully understand their needs and expectations. So that we can run a business that reflects our opinions In addition, as a “honest company” we also disclose appropriate business information that is appropriate and without delay.

Comply with regulations
With pride And paying attention to our identity as a group of companies in Amada We comply with relevant laws and regulations. Social rules and norms Including regulations within the company In our business operations to gain community trust.

Build trust with customers
With the awareness that “Growing together with our customers” is the beginning of our business operation. Which we are confident that we will always listen to comments from our customers And create new values In procuring products and services that respond to every customer’s needs that are constantly changing

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google