UFA

“การลงทุน UFA แบบไม่ต้องลงแรง”
ทำไมเพื่อนบางคนใช้จ่ายเงินอย่างอิสระมากกว่าเรา
แม้จะอยู่ใกล้ ๆ กันเงินเดือนการทำงานก็คล้ายกัน  

เริ่มวางแผนเพื่อสร้างความมั่งคั่งด้วยกองทุนรวมที่เริ่มต้นวันนี้ง่ายๆ ได้แก่

 • สร้างวินัยในการลงทุนอยู่เสมอ
        โดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนเงินลงทุนตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเราตัวอย่างเช่น ทุกปีมีการกำหนดให้เพิ่มการลงทุนอย่างน้อย 10% ต่อเดือนหรือเพิ่ม 2,000 บาทต่อเดือน บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและในที่สุดยิ่งคุณได้รับเงินปันผลมากขึ้นจากจำนวนเงินต้นที่เพิ่มขึ้น

 • กำหนดเป้าหมายเป็นจำนวนเงินปันผล
  ตัวอย่าง
     เป้าหมายคือการจ่ายเงินปันผล 10,000 บาทต่อเดือนหรือ 120,000 บาทต่อปีและคิดว่าการลงทุนในกองทุนรวมจะให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเท่ากับ 6% ต่อปี
  ดังนั้นเราต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 2,000,000 บาทเพื่อรับเงินปันผลตามที่วางแผนไว้ หรือถ้าคุณต้องการเงินปันผลมากขึ้นต่อเดือนจะต้องเพิ่มเงินต้นมากขึ้น หรือเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าทุกคนอย่าลืมประเมินระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเองด้วย

วางแผนออมเงินและต่อยอดลงทุน
               เพื่อสะสมการลงทุนเป็นเงินต้นที่สามารถสร้างเงินปันผลให้เราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่น จำนวน 2,000,000 บาทวางแผนออม 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนและค่อย ๆ ลงทุนในกองทุนรวมเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ที่พร้อม และเริ่มบันทึก ก่อนที่จะสามารถขยายการลงทุนให้เป็นจำนวนเป้าหมายได้เร็วขึ้น

UFA
UFA
 • Always establish investment discipline
  By continuously investing and increasing investment amounts based on our increased income, for example Every year, it’s set to increase your investment by at least 10% per month or increase 2,000 baht per month. Achieve goals faster and ultimately, you get more dividends from the increased principal amount.
 • Set a target amount of dividends
  For example, the goal is to pay dividends of 10,000 baht per month or 120,000 baht per year and think that investing in a mutual fund will provide a return of 6% per year.
 • Plan for saving money and expanding investment.
  To accumulate investment as a principal that can generate dividends for us to achieve goals such as the amount of 2,000,000 baht. Plan to save 5,000 to 10,000 baht per month and gradually invest in mutual funds as a target for those who are ready. And start recording Before being able to expand investment into a target amount faster

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google