สินทรัพย์

ในการบัญชีการเงิน สินทรัพย์ คือทรัพยากรที่ถูกควบคุมโดยองค์กร ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถเป็นเจ้าของและมีมูลค่า

และจัดขึ้นโดยองค์กรที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงบวกได้อย่างง่ายดายสามารถพูดได้ว่าสินทรัพย์เป็นตัวแทนของค่าที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด (แม้ว่าเงินสดจะถือเป็นสินทรัพย์ด้วย)

สินทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสินทรัพย์ที่มีตัวตนสามารถแบ่งย่อยได้เช่นสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์หมุนเวียนรวมถึงสินค้าคงคลังในขณะที่สินทรัพย์ถาวรเช่นอาคารและเครื่องจักรต่าง ๆ ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เช่นค่าความนิยมลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ทางการเงินเช่นลูกหนี้การค้าตราสารหนี้และหุ้น

สินทรัพย์

สินทรัพย์

In financial accounting, assets are resources that are controlled by the enterprise. Whether tangible assets or intangible assets that can be owned and valued

And held by an organization that can create positive economic values Can easily say that Assets represent values ​​that can be exchanged for cash. (Although cash is also considered an asset)

Assets can be separated into 2 major categories, which are tangible assets. And intangible assets Tangible assets can be broken down such as current assets. Fixed assets Current assets including inventory While fixed assets such as buildings and various machinery, examples of intangible assets

Such as goodwill, copyrights, trademarks, patents, and computer programs And financial assets such as accounts receivable, debt securities, and shares

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

การทำงานเป็นทีม

ลักษณะของ การทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานร่วมกันสำหรับสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน  อะไรที่ทุกคนต้องเห็นด้วยกัน มีการวางแผนร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กร การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการจัดการงาน ทีมมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเช่นกัน

 • ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละบุคคลหมายความว่าสมาชิกสองคนขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม / ทีมโดยตระหนักถึงความสำคัญของกันและกัน การยอมรับการแสดงออกของความเคารพสำหรับกลุ่มใหญ่พวกเขามักจะมีปฏิสัมพันธ์เป็นเครือข่ายมากกว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
 • การมีเป้าหมายและเป้าหมายร่วมกันหมายความว่าสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันของทีม / กลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์กร มักนำมาซึ่งความสำเร็จในการทำงานได้อย่างง่ายดาย
 • โครงสร้างของทีม / กลุ่มหมายถึงระบบการทำงานซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฎหรือมติของกลุ่ม นี่อาจเป็นกลุ่มที่เป็นทางการหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามอย่างดี สมาชิกกลุ่มย่อยอาจมีกฎที่ไม่เป็นทางการ มีความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมาชิก
 • สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกันการรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม / กลุ่มจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่ม รวมถึงความรู้และความสามารถของสมาชิกโดยการจัดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแจกจ่ายงานตามความรู้ความสามารถและความถนัดของสมาชิก

การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม

 • An individual’s social interaction means that two or more members are involved in group / team activities, recognizing the importance of each other. Accepting the expression of respect for large groups, they tend to interact as networks rather than face-to-face communication.
 • Having goals and common goals means that group members are involved in the joint activities of the team / group, especially the group members’ objectives that are consistent with the organization. Often bring success to work easily
  Team / group structure means a working system which is a specific format for a group. Members in a group must
 • comply with group rules or resolutions. This may be a formal group or an informal group. All members of the group must accept and follow well. Sub-group members may have unofficial rules. There is intimate closeness between members.
 • Members have roles and have common feelings. Maintaining a stable role in each team / group will vary according to the characteristics of the group. Including the knowledge and ability of members by arranging roles and responsibilities, distributing the work according to knowledge and ability of the members.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

จะหาแหล่งเงินกู้ที่ไหน

อันดับแรก จะหาแหล่งเงินกู้ที่ไหน เรามีปัญหาที่ต้องใช้เงิน หรือจำเป็นต้องใช้เงินกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลหรือชำระหนี้บัตรเครดิตการจ่ายเครดิตส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งต้องการค่าเล่าเรียนเพื่อจ่ายให้กับเด็ก ๆ เรามักจะมองหาแหล่งเงินกู้

หรือเพื่อนที่เราสามารถยืมเงินได้ แต่การยืมเงินนั้นอาจเป็นเรื่องยากเพราะมันต้องใช้ความไว้วางใจและระดับความไว้วางใจที่แน่นอนดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการหาแหล่งเงินกู้ และเมื่อพูดถึงแหล่งเงินกู้มีเพียงสองตัวเลือกหลักคือแหล่งเงินกู้นอกระบบและแหล่งเงินกู้ในระบบ

สำหรับแหล่งเงินกู้ที่เราจะได้ฟังก่อนอื่นนั่นคือแหล่งเงินกู้นอกระบบแน่นอนว่าหลายคนรู้จักกันดี แต่คนอื่น ๆ ไม่รู้เหมือนกัน ดังนั้นเรามาอธิบายสั้น ๆ ว่าแหล่งที่มาของเงินกู้นอกระบบคืออะไร แหล่งเงินกู้นอกระบบเป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องการเอกสารจำนวนมาก ให้ยืม

แต่คิดดอกเบี้ยที่โหดร้ายและเมื่อเราผิดนัดชำระหนี้จะมีการติดตามทวงหนี้ที่ไม่สนใจในกฎหมายและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้เราเสียเงินต้นเท่านั้น แต่ดอกเบี้ยยังเพิ่มขึ้น

จะหาแหล่งเงินกู้ที่ไหน

จะหาแหล่งเงินกู้ที่ไหน

First, where to find the loan source We have a problem that requires money. Or need to spend money in various situations, from hospitalization or credit card debt payment, personal credit payment, or even needing tuition fees to pay for children, we are always looking for a loan source.

Or friends that we can borrow But borrowing money can be difficult because it requires trust and a certain level of trust, so the easiest thing is to find a loan. And when talking about loan sources, there are only two main options: informal loan sources and formal loan sources.

As for the loan sources that we will listen to, first of all is the informal loan source. Of course, many people know each other well, but others don’t know either. So let’s briefly explain what the source of the informal loan is. The informal loan source is a loan that does not need a lot of documents to borrow.

But think of brutal interest, and when we default, there will be follow-up of debt that is not interested in the law and interest increases every day, causing us to lose only the principal But interest is still increasing

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงใน การบริหารความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงานให้สำเร็จภายใต้การตัดสินใจด้านงบประมาณกำหนดเวลาและข้อ จำกัด ทางเทคนิคเช่นการพัฒนาโครงการชุดของกิจกรรมที่จะดำเนินการเรื่องใด ๆ ในอนาคตโดยใช้ทรัพยากรที่ จำกัด ประสบความสำเร็จ ภายในกรอบเวลาที่ จำกัด ซึ่งกำหนดการดำเนินงานในอนาคตความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา เนื่องจากความไม่แน่นอนและข้อ จำกัด ของทรัพยากรโครงการผู้จัดการโครงการจึงต้องจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพื่อลดปัญหาของโครงการและสามารถดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดการความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงเป็นการจัดการความเสี่ยงทั้งในกระบวนการระบุการประเมินความเสี่ยงและการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้มากที่สุดเนื่องจากเป็นอันตรายต่อองค์กร ใบหน้าในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเรียกว่าอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุ)

 • อันตรายเป็นสาเหตุของความเสียหายภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเช่นสึนามิน้ำท่วมแผ่นดินไหว ฯลฯ ภัยพิบัติไม่เพียงเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเท่านั้น อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นไฟไหม้การจลาจลการฆาตกรรมเป็นต้นสำหรับสาเหตุขั้นสุดท้ายของภัยพิบัติมันเป็นอันตรายที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากอันตรายที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจเป็นอีกเหตุผลสำคัญเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งประเทศหรือทั่วทั้งภูมิภาคจะได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง
 • ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ความเสี่ยงนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน บริษัท ไม่มากก็น้อย
 • อันตรายคือเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสภาพทางกายภาพคือสภาพของโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเช่นประเภทและที่ตั้งของอาคาร อาจเอื้อต่อการดับเพลิงคุณธรรมเป็นเงื่อนไขของโอกาสที่เกิดขึ้นจากการนอกใจในการทำงานเช่นการฉ้อโกงของพนักงาน และการมีจิตสำนึกในการป้องกันความเสี่ยง (Morale) เป็นเงื่อนไขที่ไม่ประมาทและประมาทหรือขาดความสนใจในการป้องกันความเสี่ยงเช่นโดยให้พนักงานปฏิบัติงานโดยไม่สามารถควบคุมการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

Of work to be completed under budgetary decisions, deadlines and technical constraints, such as project development, a set of activities to be implemented in any future issue using limited resources successfully Within a limited time frame that determines future operations, risks may occur at any time. Due to the uncertainty and limitations of the project resources, the project manager must manage the project risk. In order to reduce project problems and be able to successfully and efficiently achieve the specified goals.

Risk management or risk management is the risk management in the process of identifying the risk assessment and tracking the risks related to activities, duties and work processes so that the organization can reduce the damage from the risk as much as possible due to danger. To the organization Face during a period of time or also called an accident (accident)

Hazards are a cause of damage. Disasters can occur from natural disasters such as tsunamis, floods, earthquakes, etc. Disasters not only occur from natural disasters. Dangers caused by human activities such as fire, riot, murder etc. For the final cause of a disaster, it is a danger caused by economic conditions. Because the danger caused by economic conditions is another important reason, because when the incident occurs across the country or across the region, it will be widely affected.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

หัก 3 ส่วนของเงินเดือน

การที่เงินเดือนออกแล้ว หัก 3 ส่วนของเงินเดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำทุกอย่างอัตโนมัติ โดยการตั้งค่าระบบการโอนเงินออกตามบัญชีต่าง ๆ ที่มีการตั้งค่าหากใช้วิธีนี้จำเป็นต้องกำหนดงบประมาณสำหรับแต่ละส่วนของหลักสูตรสำหรับสิ่งที่เรามี เราแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วนง่าย ๆ ดังนี้

 • ประหยัด
 • ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือน
 • รายได้ (ที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวัน)

เมื่อได้รับเงินเดือนก็จะถูกตัดโดยอัตโนมัติไปที่ “บัญชีออมทรัพย์และค่าใช้จ่าย” ตามสัดส่วนที่เราระบุควรปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตของพวกเขาบางคนอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าพวกเขาอาจประหยัดได้มากกว่า 30% . ตัวอย่างเช่นการกระจายสัดส่วน

แนวคิดของวิธีนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันดังนี้

 • บัญชีเงินเดือน (รายได้)
  บัญชีนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับรายได้ที่เข้ามา แต่เป็นที่สุดท้ายที่เราสามารถใช้อย่ากดเงินเพื่อใช้มันตั้งแต่ครั้งแรกที่เงินเข้าสู่บัญชีเงินเดือน แต่จะต้องใช้หลังจากหักเงินออมและบัญชีค่าใช้จ่ายจากรายการ 2,3 เราจะใช้เงินทุนที่เหลืออยู่ในบัญชีเงินเดือนเท่านั้น ซึ่งจะต้องหาวิธีในการใช้จำนวนเท่าใดก็พอถึงสิ้นเดือนและไม่ก่อหนี้เพิ่ม
 • บัญชีออมทรัพย์
  เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเลือกตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้

ระยะสั้น – เงินสามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้เนื่องจากสามารถถอนได้ทันทีรีบใช้เงินที่ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์กองทุนตลาดเงิน
ระยะกลาง – เงินที่เก็บไว้เพื่อการลงทุนเพื่อการเติบโตเช่นเงินฝากประจำกองทุนรวมตลาดทุนโปรแกรมการออมทองคำโปรแกรมการออมหุ้น, การจ่ายเงินปันผลสูง, พันธบัตรเกรด A
ระยะยาว – ออมเพื่อการเกษียณเช่น RMF, ประกันชีวิตบำนาญกองทุน GPF (ข้าราชการ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนตัว)

 • บัญชีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทุกเดือน
  -ค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินประเภทต่างๆหรือค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่เราขาดไม่ได้
  -หนี้ที่ต้องชำระคือหนี้บ้านหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้นอกระบบ
  -ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายทุกเดือนหากไม่จ่ายก็จะทำให้ชีวิตของเราลำบากเช่นค่าเช่าบ้าน
  -ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ หากไม่ชำระเงินเราจะถูกตัดออกจากน้ำตัดการสื่อสาร

หัก 3 ส่วนของเงินเดือน

หัก 3 ส่วนของเงินเดือน

The concept of this method has different goals as follows

Payroll (income)
This account is the starting point for incoming revenue. But it is the last place that we can use. Do not press money to use it since the first time the money entered the payroll. But it must be used after deducting the savings and expense accounts from transaction 2,3. We will use the remaining funds in the payroll account only. Which will have to find a way to use how much to use at the end of the month and not incurring additional debt

saving account
We can choose according to the suitability of our investment to achieve our goals. By choosing according to the risk that we can accept
Short-term – Money can be used in an emergency because it can be withdrawn immediately. Use the money deposited into a savings account, money market funds.
Medium term – money stored for investment for growth such as fixed deposits, mutual funds, capital markets, gold savings programs, stock savings programs, high dividends, grade A bonds
Long-term – savings for retirement such as RMF, life insurance, pension, GPF (civil servant), provident fund (private)

Expense account that must be paid every month
– Expenses for various types of liabilities or current expenses that we cannot live without.
– Debt that must be paid is home debt, car debt, credit card debt Informal loan debt
– Expenses that must be paid every month, if not paid, it will make our lives difficult, such as renting a house.
– Water, electricity, telephone If not paid, we will be written off from the water, cutting communication.

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google

เล่นหุ้น

เล่นหุ้น ต้องรู้อะไรบ้าง

ตลาด เล่นหุ้น มักเป็นตัวเลือกแรก นักลงทุนที่ต้องการเงินเพื่อทำงานในนามของเราเนื่องจากความเร็วในการซื้อขายมีตัวเลือกทางธุรกิจมากมายให้คุณลงทุนด้วยปัจจัยดังกล่าวการลงทุนในหุ้นหรือการเล่นหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นกัน

ทำให้ผู้เริ่มต้นใหม่หลายคนสูญเสียเงินในตลาดหุ้นแทนที่จะได้รับผลกำไร Peer Power ไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่อยู่ในช่วงทดลองและช่วงระยะเวลาที่ผิดพลาดดังนั้นทำความรู้จักกับการเล่นหุ้นด้วยกันก่อนตกลงที่จะเริ่มทำการตลาดอย่างจริงจัง

เราค่อย ๆ เข้าใจว่าหุ้นอยู่ด้วยกัน การแบ่งปันคือ บริษัท ที่นำสิทธิการเป็นเจ้าของร่วมและสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พร้อมจดทะเบียนเพิ่มทุน และนำเงินนั้นไปแบ่งและขายสิทธินี้ให้กับนักลงทุน

มูลค่าของหุ้นที่ถือโดยนักลงทุนจะสูญเสียหรือกำไรตามผลการดำเนินงานของ บริษัท นั้น กำไรหรือขาดทุนนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลหรือหุ้นปันผล แต่ไม่เสมอไปสำหรับกำไรจากการลงทุนหรือกำไรเพื่อการค้าขายเรามักจะได้ยินคำเตือนจากปรมาจารย์ว่า “ผลลัพธ์ปัจจุบันไม่รับประกันผลการลงทุนในอนาคต”

เล่นหุ้น

เล่นหุ้น

The stock market is often the first choice. Investors who need money to work on our behalf, because trading speed has many business options for you to invest with.That factor, investing in stocks or playing stocks also has risks.

As a result, many newcomers lose money in the stock market instead of profits. Peer Power doesn’t want this to happen to investors. Especially for new investors that are in trial and error periods, so get to know the stock market together before agreeing to start marketing seriously.

We gradually understand that stocks are together. Sharing is a company that brings joint ownership rights and shares in a listed company with a capital increase. And use that money to divide and sell this right to investors

The value of shares held by investors will lose or profit according to the company’s performance. This profit or loss will affect dividends or stock dividends. But not always for investment profits or trading profits. We often hear warnings from patriarchs that “Current results do not guarantee future investment results”

ติดตามสาระและวิธีหาเงินได้ที่นี่ >>>> คลิ๊ก <<<<

สาระความรู้เพิ่มเติม  : Google